• Współadministratorami danych osobowych są Katarzyna Krupa prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Katarzyna Krupa NIP 9222555022 i Agata Szydłowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Agata Szydłowska, NIP 8942779281,  wspólnie prowadzące działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej  I Like My Mondays – Katarzyna Krupa, Agata Szydłowska Spółka Cywilna NIP: 8952089017. Kontakt z Współadministratorami odbywa się poprzez: e-mail: info@ilikemymodays.pl lub pisemnie na adres Współadministratorów.
 • Państwa dane zbieramy w celu i przez czas niezbędny do komunikacji z Państwem, w tym udzielenia odpowiedzi na pytanie przekazane przez formularz kontaktowy, wiadomość e-mail lub inną drogą elektroniczną. 
 • Dane będą przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Współadministratorami w postaci komunikacji z Państwem. Mogą być też przetwarzane w celu realizacji umowy, jeśli to było przedmiotem zapytania. 
 • Dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celu dochodzenia należnych roszczeń i obrony przed roszczeniami, prowadzenia marketingu bezpośredniego – do czasu ustania celu biznesowego, zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej lub wniesienia sprzeciwu oraz archiwizacji korespondencji elektronicznej wychodzącej i przychodzącej na wypadek konieczności wykazania jej przebiegu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – przez czas nieokreślony, nie dłużej jednak niż przez okres 6 lat. Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych w innym celu, to będą one przez nas przetwarzane do czasu wycofania tej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Można to zrobić w każdej chwili poprzez kontakt z Współadministratorami. Jeśli doszło do zawarcia umowy dane będą przechowywane przez czas jej realizacji oraz okres przedawnienia roszczeń.
 • Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Państwa decyzji. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby np. móc skontaktować się z Państwem w celu obsługi zapytania czy odpowiedzenia na zapytania albo realizacji umowy. 
 • Uprzejmie informujemy, że posiadają Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych czy przenoszenia danych osobowych a także cofnięcia zgody jeśli przetwarzanie odbywało się w oparciu o zgodę. Jeżeli uważają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 • Należące do Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane innym odbiorcom, tj. podmiotom przetwarzającym, które stale współpracują z  Współadministratorami, tj. m.in. podmiotowi świadczącemu usługi informatyczne czy księgowej, podwykonawcom obsługującym korespondencję, dostawcy serwera i hostingu.
 • Współadministratorzy nie powołali Inspektora Ochrony Danych Osobowych i samodzielnie wykonują czynności związane z ochroną danych osobowych. 
 • W związku z faktem, że korzystamy z zewnętrznych dostawców różnych usług np. Facebook, Google, Microsoft,  Pana/Pani dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach (w całości lub częściowo). Google i Facebook stosują mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO (np. certyfikaty) lub standardowe klauzule umowne. Będą one przekazywane wyłącznie odbiorcom, którzy gwarantują najwyższa ochronę i bezpieczeństwo danych., m.in. poprzez:  
 1. A) współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej, 
 2. B) stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską (tak jak m to miejsce np. w przypadku Google), 
 3. C) stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy, lub tym, na przekazywanie danych osobowych których, Pan/Pani wyraził/a zgodę.
 • Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania w rozumieniu RODO.